• Facebook Black Round

כתובתנו:

שדרות ההסתדרות 47, חיפה 3296035  בית כלי זמר, צומת לב המפרץ

 

טלפונים:

        

עידן : 050-590-9291

 דוא"ל: Hazani@h-pro.co.il

 פקס' 04-8404015 

טל' נוסף 04-8404102  

טל' ראשי 04-8404005  

 © כל הזכויות שמורות לחזני פרויקטים  2019

אילו עבודות טעונות היתר בניה ואילו טעונות היתר בניה מצומצם

עבודה הפטורה מהיתר בניה:

שינוי פנימי בדירה - שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין, או ברכוש המשותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה (למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין) או את מספרן של יחידות הדיור.


(דירה הינה חדר או תא או מערכת של תאים או חדרים, שנועדו לשמש יחידה שלימה ונפרדת למגורים, עסק או כל צורך אחר)

עבודה הטעונה היתר בניה:


על פי סעיף 145 (א) לחק התכנון והבניה נדרש היתר בניה ל:

 • התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה.
   

 • הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה.
   

 • כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר.
   

עבודה הטעונה היתר בניה מצומצם:


על פי תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג -2003, המבצע עבודות מצומצות  בבניין או במגרש (במידה והן אינן משנות אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעות במערכות הבנין או בבטיחותו), נדרש להגיש היתר בניה מצומצם לועדה המקומית. 

להלן העבודות:

 • התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו.
   

 • התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה.
   

 • הצבת דוד שמש.
   

 • סגירת מרפסת בתריסים - מרפסת מקורה עם מעקה תקני.
   

 • התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה. 
   

 • התקנת מיתקן גז במכל נייח.
   

 • בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר.
   

 • התקנת מצללה - פרגולה קבועה, שאינה נחשבת בשטחים העיקריים של הדירה. 
   

 • התקנת סוכך עונתי - מצללה ע"ג מתקן קבוע.
   

 • ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו. 
   

 • בניית מיתקנים לפינוי אשפה- ביתן העשוי מבלוקים או חומר אחר.
   

 • התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.

 • כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר.