top of page

עבודות טעונות היתר בניה ועבודות טעונות היתר בניה מצומצם

עבודה הפטורה מהיתר בניה:

שינוי פנימי בדירה - שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבניין, או ברכוש המשותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה (למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין) או את מספרן של יחידות הדיור.


(דירה הינה חדר או תא או מערכת של תאים או חדרים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, עסק או כל צורך אחר)

עבודה הטעונה היתר בניה:


על פי סעיף 145 (א) לחק התכנון והבניה נדרש היתר בניה ל:

 • התוויתה של דרך, סלילתה וסגירתה.
   

 • הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבניין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה.
   

 • כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר.
   

עבודה הטעונה היתר בניה מצומצם:


על פי תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג -2003, המבצע עבודות מצומצות  בבניין או במגרש (במידה והן אינן משנות אלמנטים של שלד הבניין, או פוגעות במערכות הבניין או בבטיחותו), נדרש להגיש היתר בניה מצומצם לועדה המקומית. 

להלן העבודות:

 • התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו.
   

 • התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה.
   

 • הצבת דוד שמש.
   

 • סגירת מרפסת בתריסים - מרפסת מקורה עם מעקה תקני.
   

 • התקנת מתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה. 
   

 • התקנת מתקן גז במכל נייח.
   

 • בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר.
   

 • התקנת מצללה - פרגולה קבועה, שאינה נחשבת בשטחים העיקריים של הדירה. 
   

 • התקנת סוכך עונתי - מצללה ע"ג מתקן קבוע.
   

 • ביצוע שיפור הנגישות לבניין ובתוכו. 
   

 • בניית מתקנים לפינוי אשפה- ביתן העשוי מבלוקים או חומר אחר.
   

 • התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.
   

 • כל עבודה אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר.

שיתוף

bottom of page