top of page

הנחיות לבניית פרגולה בבית מגורים בחיפה

פרגולה מוגדרת בחוק ובתקנות התכנון והבניה כ-מצללה, קרי משטח שמספק צל בלבד ואינו אטום לגשם. לפיכך כיסוי אופקי אטום של הפרגולה יהווה סטיה ניכרת מהתכנית.


ההיתר הניתן לבניית פרגולה הוא בתנאים הבאים:

 • בניית פרגולה אפשרית רק בחצר או על גג (ולא במרפסת זיזית) והיא טעונה היתר בניה.
   

 • הפרגולה היא מבנה ללא קירות שתקרתו היא משטח הצללה הנסמך על עמודים.
   

 • אין לבנות פרגולות משופעות (כדי למנוע כיסוי אטום של הפרגולה והשיפוע יאפשר ניקוז הגג).
   

 • המרווחים הפתוחים בין הקורות האטומות של הפרגולה יהיו מחולקים באופן שווה ויהוו לפחות 40% משטח ההצללה.

פרגולה בחצר:

 • ניתן לחרוג מקו בנין צידי או אחורי עד 40% (למשל, אם קו הבנין מוגדר במרחק של 3 מ' מקו המגרש ניתן לחרוג עד 1.2 מ' מקו הבנין לעבר קו המגרש).
   

 • שטח הפרגולה לא יעלה על 1/5 משטח חצר בית המגורים או עד 15 מ"ר (לפי הגדול מביניהם) ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50 מטרים רבועים. חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי.
   

 • הפרגולה יכולה להיבנות רק מחומרים קלים כגון: עץ ומתכת וכדו'. 

פרגולה על גג:

 • שטח הפרגולה לא יעלה על 1/3 משטח הגג או על פני שטח של 10 מ"ר (לפי הגדול יותר). חריגה מעבר כך תחושב כשטח עיקרי.
   

 • בפרגולה על הגג, יש להתרחק מהיקף מעקה הגג מרחק הקבוע בתקנות בועדה המקומית.
   

 • הפרגולה יכולה להיבנות גם מבטון (יש לבדוק בכל רשות מקומית). 

פרגולה על המרפסת:

 • במרפסת שרוחבה עולה עד 2.00 מ' ישמר מרחק מה בין קצה הפרגולה לבין מעקה המרפסת.
   

 • בחזית שאינה פונה אל הרחוב תותר התקנת פרגולה בחלק מהמרפסות באישור מהנדס העיר (ע"פ חפ/מק/1400 פ/1).

הנחיות נוספות למחוז חיפה (ע"פ חפ/מק/1400 פ'):

 • הגובה מרצפת הפרגולה עד תחתית המרישים לא יעלה על 2.30 מ'.
   

 • תותר בניית פרגולה אשר צמודה לבנין גם משני צדיה ובלבד ש-50% ממעטפת הפרגולה היא ללא קירות.
   

 • הפרגולה יכולה להיבנות רק מחומרים קלים כגון: עץ ומתכת וכדו'.
   

bottom of page