top of page

עבודות גמר לבית פרטי בדניה

עבודות גמר לבית פרטי בדניה, חיפה

שלד הבניין בוצע כעשר שנים על ידי קבלן שלד אחר ונותר כ"פיל לבן" עד לכניסתנו לביצוע עבודות הגמר.

 

נתוני הפתיחה היו קשים, ללא כל תכנית לתשתיות אשר בוצעו וללא כל תכנית אדריכלית לביצוע עבודות הגמר.

 

עבודתנו כללה ניהול וביצוע הפרויקט לרבות:

  • סקירה הנדסית בכל הנוגע ליציבות המבנה ותכנית להשלמת קירות תמך והפרדה בין חצרות
     

  • הכנת תכניות אדריכלות, מפרט טכני וכתב כמויות לכל עבודות הגמר
     

  • ביצוע העבודה הקבלנית עד לגמר מושלם.

שלד קיים

גג רעפים

גמר תשתיות חשמל

גמר טיח פנים

ביצוע חיפוי אבן