top of page

הנחיות לחישוב שטחים בבית מגורים בחיפה

החק המחייב בנושא מופיע בתקנות התכנון והבניה - חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים(תשנ"ב- 1992). 
בנוסף, בתחום רשות עיריית חיפה חלה תכנית מאושרת חפ/1400 ש"ש - שטחי שירות (1997), שעל פיה יש לחשב את השטחים במרחב התכנון בחיפה. 

להלן חלק מהעקרונות בהגדרות חישוב השטחים בבית מגורים:

שטחים שיש לחשבם כשטחי שירות (ע"פ תכנית חפ/1400 ש"ש):

 • ממ"ד ששטחו עד 12 מ"ר ברוטו.
   

 • חדר למתקנים טכניים (כגון: הסקה וקירור, גנרטור, שנאים, מכונות מעלית, אצירת אשפה, צנרת וכדו') ובלבד שגובהו עד 2.20 מ'.
   

 • מדרגות ומעברים המשמשים למילוט ובלבד שרוחבם עד 1.80 מ'.
   

 • חניה מקורה שגודלה אינו עולה על תקן החניה באזור (בד"כ במידות 5.0 מ'2.40x מ').
   

 • שטח חדר המדרגות בבנין משותף בבנין ללא מעלית בשטח של עד 16 מ"ר לכל קומה.
   

 • שטח חדר המדרגות בבנין משותף בבנין עם מעלית בשטח של עד 13 מ"ר לכל קומה.
   

 • מחסן משותף לתחזוקת הבנין כגון: תיקונים, נקיון וגננות, בקומה תת קרקעית בשטח של עד 0.5% משטח הבניה העיקרי.
   

 • קומת עמודים מפולשת משלוש היקפיה בקומת הכניסה העיקרית או בקומת הקרקע.

שטחים שאינם כלולים בחישוב שטחים (ע"פ תכנית חפ/1400 ש"ש):

 • גג ומרפסת גג מעל שטח עיקרי.
  .

 • שטח מקורה בגגון (בכניסה לבנין) שמפולש ב 60% מהיקפו ונמצא בחזית הכניסה העיקרית לבנין, בשטח של עד 20 מ"ר.
   

 • מרתף תת קרקעי ללא שימוש (בתחתית הבנין - מסד) שהוא בעל קרקע טבעית ללא ריצוף ובלבד שגובהו עד 1.80 מ'.

bottom of page