top of page
top

שיקום ושיפוץ מבנה לשימור במרכז הכרמל בחיפה

מבנה בן 5 יחידות דיור אשר אותות ההזנחה ניכרו בו באופן ניכר.

טיח מעטפת מתפורר וחלקי מעקות מבטון שהתפוררו כתוצאה מהתחמצנות והחלדה של מוטות ברזלי הזיון.

נדרשה התערבות יסודית על ידי שבירת כל חלקי הבטון הרופפים, יציקה במעקות המרפסות , קילוף טיח מכלל המעטפת וביצוע שכבת גמר טיח מינרלי.

טרם השיפוץ ושיקום

תמונות אחרי סיום שיקום ושיפוץ מבנה לשימור

ביצוע שכבת טיח מיישרת