top of page
top

נתיב חן 53 בחיפה

הריסת קטע קיר תומך בחיפה ובניית קיר חדש במקומו כולל הכשרת משטח חניה

תמונות מצב קיים לפני ביצוע העבודה

הריסת מקטע מהקיר הקיים

יציקת יסוד

יציקת קיר