P7310070.JPG

מידע לבונים והמשפצים בתחום המדידות ומיפוי

 

קישורים לבונים והמשפצים בנושא מדידות ומיפוי
חוקים, תקנות ועוד

המרכז למיפוי ישראל - אתר האינטרנט של המרכז

תקופת המנדט, באתר המרכז למיפוי ישראל

אתר היערכות לרעידת אדמה של המרכז למיפוי ישראל

בית מחלקת המדידות באתר "תל אביב 100" - השכונות והמתחמים

שיתוף